Sol·licitud d'inscripció a l'Escola de Música de Vila-seca

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar la preinscripció a l'Escola Municipal de Música de Vila-seca en les dates que estableix per a cada curs escolar el Departament d'Ensenyament que pel curs 2019-20 són del 25 de març al 12 d'abril de 2019 per als alumnes que vulguin accedir a aquests ensenyaments.

Procediment associat

Prova d'accés a Escola de Música és dijous dia 9 de maig de 2019 (11h).

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica.
  • Presencial: a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 h. a l'Avinguda de la Generalitat, 27.

Termini de presentació

Pel curs 2019-20, del 25 de març al 12 d'abril de 2019.

Documentació a aportar

  • Dades personals del sol·licitant i dels pares o tutors legals. En el cas de menors: juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar: l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dades d'escolarització de règim general del sol·licitant.

Preu

Gratuït.

Més informació

Programes d'Estudis:

-       SENSIBILITZACIÓ: Per a alumnes de 5 i 6 anys d'edat a 31 de desembre. Permanència al centre d'1 a 2,30 h/setmana. Consta de 2 cursos.

o   Sensibilització I  - Per a alumnes de 5

§  Matèries: conjunt coral i llenguatge musical

o    Sensibilització II – Per a alumnes de 6

§  Matèries: conjunt coral i llenguatge musical – iniciació al coneixement dels instruments.

-       BÀSIC: adreçat a alumnes a partir de 7 anys d'edat. Permanència al centre d'3,45 a 5,15 h/setmana segons especialitat. En aquest programa els alumnes cursen especialitat instrumental. Consta de 3 cursos: INICIACIÓ, BÀSIC 1r i BÀSIC 2n.

§  Matèries: Instrument – Llenguatge musical – Conjunt coral – Conjunt Instrumental

-       AVANÇAT: adreçat a alumnes que hagin cursat el programa bàsic o que en tinguin el nivell. Aquest programa prepara l'alumne per a l'accés al Grau Professional. Permanència al centre d'3,45 a 6,15 h/setmana segons especialitat. Consta de 2 cursos: AVANÇAT 3r i AVANÇAT 4t.

§  Matèries: Instrument – Llenguatge musical i Audició – Conjunt coral – Conjunt Instrumental

L'accés al programa de Sensibilització és per ordre d'inscripció i d'acord amb els criteris aprovats per aquest curs.

L'accés als programes Bàsic i Avançat és mitjançant la prova d'accés.

 

Atès que les places disponibles es coneixen una vegada avaluats els alumnes actuals del centre, durant la primera quinzena de juny es publicarà un llistat provisional d'admesos i exclosos en el nivell que consideri el centre. El llistat definitiu d'admesos i exclosos es publicarà la darrera setmana de juny, un cop coneguda la matrícula definitiva dels alumnes del centre. 

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 19 març 2019

Seu electrònica - Patronat Municipal de Música

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca mitjançant la qual el Patronat difon informació i presta serveis electrònicament.

És, per tant, un espai de relació amb el ciutadà. La titularitat, gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Patronat Municipal de Música de Vila-seca en l'exercici de les seves competències.

Contacte
+34 977 39 23 68

Fax: +34 977 39 37 67