Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés al Conservatori Professional

Descripció

Aquest tràmit us permet formalitzar la inscripció per realitzar la prova d'accés al grau professional de música al Conservatori de Vila-seca. Cal tenir els coneixements musicals suficients que s'estableixen a la normativa vigent.

Procediment associat

Prova d'accés al Conservatori Professional de Música el dia 22 de maig de 2019 a les 10 h.

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica.
  • Presencial: a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 h. a l'Avinguda de la Generalitat, 27.

Termini de presentació

Pel curs 2019-20, del 29 de març al 9 d'abril de 2019. 

Documentació a aportar

  • Dades personals del sol·licitant i dels pares o tutors legals. En el cas de menors: juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar: l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dades d'escolarització de règim general del sol·licitant.
  • Informació de l'Escola de Música a la que assisteix, si s'escau.

Preu

Preu: 100 €-  mitjançant autoliquidació a recollir a la secretaria del centre.

Més informació

Aquest tràmit es realitza conjuntament amb la sol·licitud de plaça al Conservatori Professional de Música de Vila-seca.

 

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 19 març 2019

Seu electrònica - Patronat Municipal de Música

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca mitjançant la qual el Patronat difon informació i presta serveis electrònicament.

És, per tant, un espai de relació amb el ciutadà. La titularitat, gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Patronat Municipal de Música de Vila-seca en l'exercici de les seves competències.

Contacte
+34 977 39 23 68

Fax: +34 977 39 37 67