Calendari de dies inhàbils

Aquesta seu electrònica permet la presentació de documents tots els dies de l'any, les 24 hores del dia, llevat que una incidència tècnica interrompi el servei, en quin cas s'avisarà oportunament dels canals alternatius per la presentació i, cas de ser necessari, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir els drets dels ciutadans en quan als terminis.

Als efectes de còmput de terminis que hagi de complir el Patronat, l'inici d'aquest termini vindrà donat per la data i hora de presentació en el registre electrònic d'aquesta seu electrònica.

Als efectes de còmput de terminis pel que fa al seu compliment per part dels interessats, la presentació en el registre electrònic d'aquesta seu electrònica en un dia inhàbil, s'entendrà realitzada a la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Es consideren dies inhàbils, als efectes de presentació de documents als que es refereix el paràgraf anterior, els dissabtes, diumenges i els dies festius que tot seguit es relacionen

Festes Locals 2016

 • 18 de gener (Per celebrar-se en diumenge -17 de gener- la festivitat de Sant Antoni)
 • 3 d'agost (Invenció del cos de Sant Esteve)

Festes Generals 2016

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 25 de març (Divendres Sant)
 • 28 de març (Dilluns de Pasqua)
 • 16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada, substitueix l'11 de setembre, per celebrar-se en diumenge)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (L'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Dia de Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada Concepció)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Data de publicació/actualització: 12 gener 2017