Matrícula a l'Escola de Música de Vila-seca

Descripció

Aquest tràmit és el que realitza l'alumne que ha obtingut plaça a l'Escola de Música.

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica.
  • Presencial: a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. a l'Avinguda de la Generalitat, 27.

Termini de presentació

Per al curs 2019-2020, del 17 al 21 de juny de 2019.

Documentació a aportar

  • Dades personals del sol·licitant i dels pares o tutors legals. En el cas de menors: juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar: l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dades d'escolarització de règim general del sol·licitant.
  • 2 fotografies.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental, si s'escau.

Preu

Segons el curs i d'acord amb l'Ordenança Fiscal vigent:

ESCOLA DE MÚSICA – ENSENYAMENTS OFICIALS - Nivell elemental – Ensenyaments no reglats

PROGRAMA

CURS

IMPORT

Programa de Sensibilització

Sensibilització I

564 €

Programa de Sensibilització

Sensibilització II

635 €

Programa Bàsic

Iniciació

844 €

Programa Bàsic

Primer

851 €

Programa Bàsic

Segon

860 €

Programa Avançat

Tercer

881 €

Programa Avançat

Quart

889 €

 

 

 

ENSENYAMENTS NO OFICIALS

IMPORT

Programa Afeccionats, no oficial, d'escola de música (tots els cursos)***

800 €

 

Curs Pont no oficial de Grau Professional – ***Tarifa de cada nivell oficial de

GP+Complement de 200€

Tarifa curs

GP+200 €

Assignatura col·lectiva no oficial***

398 €

 

Assignatura optativa instrumental no oficial de 15h***

564 €

Assignatura individual no oficial de 30h***

 

1.007 €

Pràctica de conjunt instrumental o coral

208 €

Proves no oficials de controls de nivell (per cada matèria)

87 €

(***)Només amb autorització expressa de la direcció

 

TAXES ADMINISTRATIVES

Al preu de la matrícula s'han d'afegir les taxes administratives per gestió d'expedient i material escolar, i l'assegurança escolar, de 42 €.

El cost total de les matrícules i la resta de preus establerts per a serveis educatius o administratius es liquidaran en un sol pagament en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant ingrés efectuat en el compte bancari que el Patronat indiqui.

Bonificacions a membres de famílies nombroses o monoparentals

Els alumnes que siguin membres de família nombrosa o monoparental, sigui quina sigui la seva categoria, gaudiran d'una bonificació del 40 per cent dels imports per matrícula corresponents als ensenyaments musicals que matriculin sempre que es compleixin les següents condicions:

  • Acreditar estar en possessió del Document de Família Nombrosa o monoparental expedit a tal fi per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i en vigència en la data de realitzar la matrícula.
  • Formalitzar matrícula a un dels programes d'ensenyaments musicals següents: Programa de Sensibilització, Programa Bàsic, Programa Avançat, Programa No oficial de Grau Professional. En queden exclosos la resta de supòsits.
  • Aquestes bonificacions no es podran acumular a d'altres tipus de bonificacions o exempcions, i no s'aplicaran a les taxes administratives ordinàries ni a la resta de serveis o activitats.

Més informació

Durant la segona quinzena de juliol estaran disponibles al tauler d'anuncis els horaris de les assignatures col·lectives i les citacions dels professors d'instrument per lliurar els seus horaris.

En el moment de formalitzar la matrícula cal que el sol·licitant o, en el cas dels menors, els representats legals omplin i lliurin a secretaria el full d'autorització d'imatge.

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 27 setembre 2019

Seu electrònica - Patronat Municipal de Música

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca mitjançant la qual el Patronat difon informació i presta serveis electrònicament.

És, per tant, un espai de relació amb el ciutadà. La titularitat, gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Patronat Municipal de Música de Vila-seca en l'exercici de les seves competències.

Contacte
+34 977 39 23 68

Fax: +34 977 39 37 67