Matrícula al Conservatori Professional de Música de Vila-seca

Descripció

Aquest tràmit és el que realitza l'alumne que ha superat la prova d'accés al grau professional, sempre que hagi obtingut plaça al Conservatori Professional de Música de Vila seca.

 

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

 • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica.
 • Presencial: (amb cita prèvia) a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. Avinguda de la Generalitat, 27.

Termini de presentació

Per al curs 2021-22, les dates de matriculació són del 5 al 9 de juliol de 2021

Per a la convocatòria de setembre: en el cas de existir places vacants, en els tres dies posteriors a la publicació del resultat de les proves.

Documentació a aportar

 • Dades personals del sol·licitant i dels pares o tutors legals. En el cas de menors: juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
 • Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar: l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Dades d'escolarització de règim general del sol·licitant.
 • 2 fotografies.
 • Targeta sanitària
 • Carnet de família nombrosa o monoparental, si s'escau
 • Certificat de discapacitat de l'alunne mínim d'un 33%, si s'escau
 • Acreditacio víctimes d'actes terroristes, si s'escau
 • Acreditació vícitmes de violència de gènere, si s'escau

Preu

Segons el curs i d'acord amb l'Ordenança Fiscal vigent.

Al preu de la matrícula s'han d'afegir les taxes administratives per gestió d'expedient i material escolar, i l'assegurança escolar, de 42 €.

Amb caràcter general, el cost total de les matrícules i la resta de preus establerts per a serveis educatius o administratius es liquidaran en un sol pagament en el moment de formalitzar la matrícula, itjançant autoliquidació a recollir a la secretaria del centre.

Bonificacions a membres de famílies nombroses o monoparentals

Els alumnes que siguin membres de família nombrosa o monoparental, sigui quina sigui la seva categoria, gaudiran d'una bonificació del 40 per cent dels imports per matrícula corresponents als ensenyaments musicals que matriculin sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Acreditar estar en possessió del Document de Família Nombrosa o monoparental expedit a tal fi per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, i en vigència en la data de realitzar la matrícula.
 • Formalitzar matrícula a un dels programes d'ensenyaments musicals següents: Programa de Sensibilització, Programa Bàsic, Programa Avançat, Programa oficial de Grau Professional de LOE. En queden exclosos la resta de supòsits.
 • Aquestes bonificacions no es podran acumular a d'altres tipus de bonificacions o exempcions, i no s'aplicaran a les taxes administratives ordinàries ni a la resta de serveis o activitats

Reducció del 40% de l'import de la taxa

 • Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills, d'acord amb la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.
 • L'alumnat amb grau de discapacitat mínim d'un 33% (aquesta circumstància s'haurà d'acreditar amb el certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condiciço, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM-Institut Català d'Avaluacions Mèdiques-o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes), d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Les dones víctimes de violéncia de génere així com els seus fills dependents (aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant la documentació establerta a l'art. 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere)
 • Formalitzat matrícula a un dels programes d'ensenyaments musicals següents: Programa de Sensibilització, Programa Bàsic, Programa Avaçat, Programa oficial de Grau Professional de LOE. En queden exclosos la resta de supòsits.
 • Aquestes bonificacions no es podran acumular a d'altres tipus de bonificacions o exempcions, i no s'aplicaran a les taxes administratives ordinàries ni a la resta de serveis o activitats.

Més informació

Durant el mes de juliol, s'informarà a l'alumne que ha obtingut plaça i pot formalitzar la matrícula. Finaltitzat el període ordinari de matriculació del mes de juliol i en el cas de què hagin places vacants, es podrà fer una segona convocatòria el 7 de setembre de 2021.

La segona quinzena de juliol estaran disponibles al tauler d'anuncis els horaris de les assignatures col·lectives i les citacions dels professors d'instrument per lliurar els seus horaris.

En el moment de formalitzar la matrícula cal que el sol·licitant o, en el cas dels menors, els representats legals omplin i lliurin a secretaria el full d'autorització d'imatge.

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 13 abril 2021