Perfil de Contractant

Al perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions del Patronat Municipal de Música de Vila-seca.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat, i de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació.

Les persones interessades en conèixer l'activitat contractual del Patronat o a participar-hi, trobaran en el perfil de contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

Accediu al Perfil de Contractant del Patronat »

Data de publicació/actualització: 02 setembre 2019