Proves d'accés a l'Escola de Música

Les proves per a l'accés als cursos de Bàsic 1r a Avançat 4t es realitzaran del 6 al 13 de maig (horaris per determinar)

PROVES DE LLENGUATGE MUSICAL:

- Accés a Iniciació: la prova consistirà en cantar -correctament entonada- una cançó lliurement escollida pel candidat, i el reconeixement i imitació de motius rítmics i melòdics.

- Accés a altres cursos de Nivell elemental: la prova consistirà en cantar, correctament entonada, una cançó lliurement escollida pel candidat, la lectura -rítmica i entonada- de fragments en clau de sol i clau de fa, i la lectura i interpretació d'una monorrítmia i una polirrítmia.

PROVES D'INSTRUMENT:

- Accés a cursos entre 1r Bàsic i 4t Avançat: els alumnes hauran de presentar un petit repertori representatiu d'allò que hagin estat treballant.


Data de publicació/actualització: 09 març 2021