Sol·licitud d'anul·lació o modificació de matrícula / Baixa alumne Escola de Música - Conservatori Professional de Vila-seca

Descripció

Tràmit per modificar la matrícula o causar baixa com alumne de l'Escola de Música o del Conservatori Professional de Vila-seca.

Procediment associat

L'alumne que, per causa aliena al centre, sol·liciti causar "baixa motivada total o parcial" dels estudis matriculats i reclami la devolució de l'import de matrícula satisfet, tindrà dret a la devolució del 75 per cent de l'import que s'escaigui per matrícules, - excepte dels imports corresponents a les taxes administratives -, sempre hi quan: 1) es consideri degudament fonamentada i ajustada a dret la petició, 2) correspongui a la matrícula del curs vigent i 3) es demani per escrit abans del dia 16 de setembre.

L'alumne del Conservatori Professional que per causa d'incompatibilitat horària sol·liciti la baixa total o parcial (en el cas de matèries optatives) de la matrícula, des del de la data de publicació dels horaris del centre, i com a màxim fins al 15 d'octubre, de l'assignatura causant podrà sol·licitar el reintegrament de l'import total satisfet per l'assignatura optativa corresponent (excloses taxes administratives).

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica.
  • Presencial: a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 h. a l'Avinguda de la Generalitat, 27.
    .

Termini de presentació

Presencial: a partir de l'endemà de la publicació dels horaris del curs 2019-2020 i com a màxim en les dates esmentades a l'apartat de procediment associat.

Documentació a aportar

Full de dades de proveïdors (no serà vàlid sense tots els camp requerits). Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

En el cas dels menors, original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Preu

Gratuït.

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 27 setembre 2019