Sol·licitud de plaça al Conservatori Professional

Descripció

Aquest tràmit permet a l'alumne sol·licitar plaça al Conservatori Professional de Música de Vila-seca i és simultani a la inscripció a la prova d'accés al Conservatori Professional. També el pot realitzar un alumne que ha sol·licitat un trasllat d'expedient. Per accedir al Conservatori cal tenir els coneixements musicals suficients que s'estableixen a la normativa vigent.

Procediment associat

Prova d'accés al Conservatori Professional de Música / Trasllat d'expedient des d'un altre conservatori.

Qui el pot demanar?

L'interessat o els seus tutors o representants legals.

Canals de presentació

  • Seu: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora del dia, a través del formulari de tramitació electrònica.
  • Presencial: a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dilluns i dijous de 16.30 a 19.00 h. a l'Avinguda de la Generalitat, 27.

Termini de presentació

Pel curs 2019-20, del 29 de març al 9 d'abril de 2019.

Documentació a aportar

  • Dades personals del sol·licitant i dels pares o tutors legals. En el cas de menors: juntament amb la sol·licitud cal presentar l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar: l'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Preu

Gratuït.

Més informació

Aquest tràmit es realitza simultàniament a la sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés al Conservatori Professional o per un trasllat d'expedient provinent d'un altre conservatori.

Les sol·licituds de trasllat s'han de presentar en el mateix termini que el de la inscripció a les proves d'accés, que s'especifica a la resolució de preinscripció i matrícula. També es pot fer el trasllat, si hi ha places vacants, durant el curs acadèmic. En aquest cas, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació l'expedient acadèmic personal i el llibre de qualificacions, a més d'un informe d'avaluació individualitzat, en què s'ha de recollir tota la informació necessària per continuar el procés d'aprenentatge. El termini de resolució serà el mateix de la publicació dels resultats de la prova d'accés. 

Formulari de tramitació

Instància genèrica

Data de publicació/actualització: 19 març 2019

Seu electrònica - Patronat Municipal de Música

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica del Patronat Municipal de Música de Vila-seca mitjançant la qual el Patronat difon informació i presta serveis electrònicament.

És, per tant, un espai de relació amb el ciutadà. La titularitat, gestió i administració de la Seu Electrònica correspon al Patronat Municipal de Música de Vila-seca en l'exercici de les seves competències.

Contacte
+34 977 39 23 68

Fax: +34 977 39 37 67