Visualització de contingut web

El Consell Rector

El Consell Rector, que assumeix la gestió superior de l'organisme, estarà format pels membres següents:
 • L'alcalde de l'ajuntament o regidor/a en qui delegui, que presidirà el Consell Rector.
 • Quatre persones de reconegut prestigi civil i/o cultural, designades pel Ple de l'Ajuntament a proposta de l'alcalde.
 • Tres regidors de l'Ajuntament, designats pels Ple de l'Ajuntament.
 • Una persona representant designada per la Diputació de Tarragona.
 • Una persona representant designada pel Consell Comarcal del Tarragonès.
 • Una persona representant designada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Una persona, nomenada pel Ple de l'Ajuntament, a proposta de les associacions de pares i mares representatives dels centres docents del Patronat.
 • Dues persones, nomenades pel Ple de l'Ajuntament,  en representació dels centres docents de Vila-seca, a proposta del Consell Escolar Municipal.

 

Membres del Consell Rector:

Estatuts 2017 / Acord Ple Ajuntament 16-07-2019

Sra. Àngels Poblet Antonio, presidenta

Regidors de l'Ajuntament

 • Sra. Manuela Moya Moya, vicepresidenta
 • Sra. Lucía Teruel Carrillo
 • Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
 • Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio
 • Sra. Concepción Dolores Insa Gracia
 • Sr. Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez
 • Sr. Mario Téllez Molina
 • Sra. Pineda Vaquer Ferrando
 • Sr. Robert Rodríguez Fibla
 • Sra. Anabel Margalef Alpert

En representació de la Diputació de Tarragona

Il·ltre. Sr. Joan Josep García Rodríguez

En representació del Consell Comarcal del Tarragona

Sr. Josep Toquero Pujals

En representació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Ramon Tarragó Casanova

En representació de la societat civil i/o cultural

 • Sr. Tomàs Grau Recto
 • Sr. Josep Anton Ferré Vidal
 • Sra. Alícia Bescós Pérez
 • Sra. Tànit Bono Tell

En representació de l'Associació de Mares i Pares dels centres docents del Patronat:

Sra. María José Pereira Pina

A proposta del Consell Escolar Municipal

Sra. Joaquima Guinovart Gual
Sr. Andreu Faro Lalanne 

 

Atribucions:

Corresponen al Consell Rector les atribucions següents:

a) Proposar el pla de remodelació i ampliació de les instal·lacions municipals adscrites al Patronat i proposar a l'Ajuntament la creació de noves instal·lacions o la supressió de les existents.
b) Contractar obres, serveis o subministraments en la quantia i percentatge que es fixi a les bases d'execució del pressupost i, en el seu defecte, en la legislació de règim local vigent.
c) Proposar al plenari municipal l'adquisició, cessió o gravamen de béns immobles en tots els casos.
d) Aprovar les operacions de tresoreria en la quantia i percentatge que s'atribueixi al Ple de l'ajuntament en la legislació de règim local vigent.
e) Aprovar les transferències de crèdit en quantia i percentatge que s'atribueixi al Ple de l'ajuntament en la legislació de règim local vigent o quan canviïn de capítol.
f) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i la memòria anual d'actuació.
g) Aprovar l'oferta pública d'ocupació del Patronat i elevar-la al Ple de l'Ajuntament.
h) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la relació de llocs de treball i el règim general dels nomenaments i retribucions del personal, com també els pactes de condicions laborals i convenis col·lectius.
i) Aprovar inicialment i elevar la proposta a l'aprovació definitiva per part del Ple de l'Ajuntament de les propostes de modificació dels estatuts i de dissolució de l'organisme.
j) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i interessos del Patronat.
k) Aprovar inicialment el projecte de pressupost i elevar-lo al Ple de l'ajuntament per ala seva integració en el Pressupost General, als efectes del que preveu l'article 168.2 del text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
l) Aprovar la proposta d'imposició, ordenació i modificació de taxes i preus públics per tal d'elevar-la al Ple de l'Ajuntament.
m) Ratificar els documents aprovats pel Consell Escolar del Centre en concordança amb les finalitats pròpies del Patronat. Aquests documents són: projecte educatiu de centre, projecte curricular de centre, reglament de règim interior i altres que la normativa vigent estableixi.
n) Exercitar aquelles altres atribucions de naturalesa anàloga que, essent inherents a les comeses pròpies de l'organisme autònom, la legislació de règim local atribueixi al Ple de l'Ajuntament i no siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests estatuts.


Data de publicació/actualització: 08 gener 2020


9.1.c
7

ENLLAÇOS RELACIONATS

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

El Consell Rector