Visualització de contingut web

Estadístiques de contractació

Aquí podreu conèixer els imports contractats pel Patronat seguint cada procediment de contractació. Els procediments de contractació venen marcats per la llei de contractació del sector públic i són tan més exigents -en quant a garanties de publicitat i concurrència- conforme és major (en general) l'import a contractar. Els procediments per la contractació administrativa són: contractes menors, contractes negociats sense publicitat, contractes negociats amb publicitat, contractes oberts, contractes de col·laboració público-privats i contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


13.3
71

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Estadístiques de contractació