Estadístiques de contractació

Aquí podreu conèixer els imports contractats pel Patronat seguint cada procediment de contractació. Els procediments de contractació venen marcats per la llei de contractació del sector públic i són tan més exigents -en quant a garanties de publicitat i concurrència- conforme és major (en general) l'import a contractar. Els procediments per la contractació administrativa són: contractes menors, contractes negociats sense publicitat, contractes negociats amb publicitat, contractes oberts, contractes de col·laboració público-privats i contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


13.3
71

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Estadístiques de contractació