Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: El Patronat, la seva estructura i com s’organitza