Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: Resposta a qüestions plantejades