Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: Petició d'accés a la informació pública