Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: Pressupost d'ingressos