Indicador Text de l'indicador Compleix Pàgines
9.2 La informació organitzativa ha d'incloure el nombre d'alliberats sindicals que hi ha en l'àmbit de l'Administració i els ens que en depenen, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l'Administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.
9.1.m Les resolucions dictades per l'òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les condicions que es determinin per reglament.
9.1.m La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la participació ciutadana.
9.1.l La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la participació ciutadana.
9.1.k Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics, les societats i fundacions públiques, els consorcis i altres entitats vinculades a l'Administració pública.
9.1.j El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques.
9.1.i Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical.
9.1.h La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.
9.1.g Les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos de formació i promoció.
9.1.f La relació d'alts càrrecs.
9.1.e Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal.
9.1.d Relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d'interinatges no vinculats a cap lloc de treball.
9.1.c Funcions atribuïdes a l'Ajuntament i als OOAA, ens públics, societats municipals i fundacions públiques i els Consorcis dels quals forma part l'Ajuntament, amb indicació de l'Ens, l'Entitat o l'òrgan que les exerceix en cada cas.
9.1.b Estructura organitzativa interna de l'Ajuntament i dels OOAA, ens públics, societats municipals i fundacions públiques, amb identificació dels responsables dels diversos òrgans i llurs perfils i trajectòries professionals
9.1.a Descripció de l'organització de l'Ajuntament i dels OOAA, ens públics, societats municipals i fundacions públiques amb organigrama actualitzat Descripció de l'organització dels Consorcis dels que l'Ajuntament forma part amb organigrama actualitzat
S'estan mostrant 1 - 15 de 95 resultats.
Articles per pàgina 15
de 7