Indicador Text de l'indicador Compleix Pàgines
69.3. Recepció de propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d'audiència i informació pública
69.2. La iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l'acompanya, i han de donar-hi informació sobre l'estat de la tramitació.
67.3.a-b. Donar informació, amb antelació suficient, sobre les propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans i subministrar d'una manera adequada, sistemàtica i entenedora la informació relativa a les propostes que sigui adequadament.
66.3. Els instruments i les formes de participació i col·laboració ciutadanes s'han de donar a conèixer per mitjà del Portal de la Transparència per a permetre'n un coneixement tan generalitzat com sigui possible
64.3. S'ha de garantir la participació dels ciutadans en l'elaboració de les memòries d'avaluació i impacte, i també en el procés per a avaluar l'aplicació de les normes.
63.2. Els textos consolidats de les normes quan s'hagin modificat. Els textos consolidats tenen valor informatiu i han d'indicar clarament llur naturalesa i quines normes consoliden.
61.3. Propostes de millora o suggeriments rebuts, a valoració per la ciutadania
61.2. Suggeriments en relació als serveis públics del catàleg de serveis
61.2. Les propostes d'actuació o millora dels serveis públics del catàleg de serveis
60.3. Enquesta de satisfacció dels serveis públics
60.2. Establir els indicadors del nivell de qualitat dels serveis públics
60.2. Valors dels indicadors
59.1.h Vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i orientació amb relació al servei públic
59.1.g. Vies de reclamació utilitzables
59.1.f. Règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau
S'estan mostrant 16 - 30 de 95 resultats.
Articles per pàgina 15
de 7