Visualització de contingut web

La Direcció-Gerència

La Direcció-Gerència és l'òrgan de caràcter unipersonal que exerceix la direcció executiva del Patronat.

La Direcció-Gerència del Patronat Municipal de Música serà nomenada i cessarà per acord del Ple ded l'Ajuntament. Haurà de ser una persona funcionària de carreras o laboral de les administracions públiques o professional del sector privat amb més de cinc anys d'exercici professional, en qualsevol dels casos amb titulació superior.

Funcions de la Direcció-Gerència

A la Direcció-Gerència li corresponen le següents funcions:
a) Exercir la direcció executiva del Patronat i gestionar-ne els recursos humans, materials, econòmics i tecnològics.
b) Garantir les relacions amb altres institucions públiques o privades, així com l'estratègia de comunicació externa i interna del Patronat i assegurar les relacions amb la comunitat educativa.
c) Dissenyar el pla general i les línies estratègiques d'actuació per a la consecució dels objectius del Patronat, i elevar-les a la presidència per a la seva aprovació pel Consell Rector del Patronat.
d) Impulsar els estudis tècnics i de planificació que siguin d'interès pel municipi i el Patronat.
e) Fer el seguiment i l'avaluació interna del pla general i donar-ne compte periòdicament als òrgans superiors de govern.
f) Executar i fer complir els acords del Consell rector i les ordres i resolucions de la Presidència.
g) Vetllar pel bon desenvolupament de les obres, serveis i dependències del Patronat, com també tot el seu personal d'acord amb les directrius dels òrgans de direcció.
h) Coordinar la gestió de la recaptació d'ingressos.
i) Gestionar el procés de contractació de personal i l'establiment de le seves condicions de treball.
j) Proposar la convocatòria dels concursos de llocs de treball.
k) Vetllar per la millora dels sistemes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològicament adequades.
l) Preparar la memòria i els pressupostos del Patronat.
m) Redactar i proposar la relació de llocs de treball.
n) Presentar anualment al Consell Rector, per a la seva aprovació, el programa anual d'activitats, dins del mes de gener de cada any, així com realitzar conjuntament amb la intervenció del Patronat aquelles gestions que li corresponguin en relació a l'avantprojecte de pressupost anual de l'organisme i la seva liquidació i rendició de comptes, per a la seva tramitació posterior.


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


9.1.c

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

La Direcció-Gerència