Visualització de contingut web

Liquidació del pressupost

El contingut de la liquidació del pressupost està regulat en l'article 93 del Reial decret 500/1990 de la forma següent:

La liquidació del pressupost posa de manifest:

  1. Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
  2. Respecte del pressupost d'ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets….

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.1.a

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Liquidació del pressupost