Visualització de contingut web

Presidència i Vicepresidència

Presidència

La persona que ostenta la presidència del Consell Rector ho és també de l'organisme autònom. Actualment, el President del Patronat és el Sr. Josep M. Pujals Vallvé, per acord del Ple de l'Ajuntament del dia 10 de juliol de 2015 i del decret de l'Alcaldia-Presidència del dia 13 de juliol de 2015.

Funcions de la presidència

Son atribucions de la presidència de l'organisme:

a) Ostentar la representació permanent del Patronat i del Consell Rector en tot tipus d'actes i contractes, davant autoritats i tribunals i davant dels particulars.
b) Fixar l'ordre del dia, convocar, president, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.
c) Exercir l'alta direcció i inspecció de totes les activitats del Patronat i vetllar per la seva adient realització d'acords amb allò que disposen els presents estatuts.
d) Exercitar tot tipus d'accions i disposar qualsevol mesura per raons d'urgència, en cas de risc de perjudici a l'organisme si no s'adoptés, donant-ne compte al Consell Rector en la seva primera sessió, a efectes de la seva ratificació.
e) Aprovar i donar compte al Consell Rector del Patronat de l'estructura interna dels serveis i de la distribució orgànica de les funcions.
f) Adoptar totes les decisions i mesures adequades per a la millor organització i funcionament del Patronat.
g) Exercir la direcció superior de tot el personal del Patronat.
h) Aprovar les bases i les convocatòries per a cobrir places de funcionaris o personal laboral.
i) Nomenar el personal funcionari i laboral i assignar les funcions de la persona Adjunta a Gerència.
j) Proposar al Consell Rector el nomenament i el cessament dels càrrecs d'alta direcció del Patronat.
k) Designar la vicepresidència, que haurà de ser un regidor/a de l'Ajuntament.
l) Nomenar les persones que ostentin la direcció dels centres docents del Patronat, de conformitat amb la normativa vigent.
m) Nomenar i cessar els càrrecs acadèmics, a proposta de la direcció, així com els no acadèmics i de comandament que correspongui, a proposta de la Direcció-Gerència.
n) Imposar les sancions d'acomiadament del personal laboral sotmetent-les a aprovació del Consell Rector del Patronat.
o) Aprovar i donar compte al Consell Rector del Patronat dels convenis de col·laboració de tot tipus que calgui establir amb altres organismes i entitats públiques o privades en relació amb les finalitats del Patronat.
p) Autoritzar les despeses i adjudicar els contractes dins dels límits generals establerts per les bases d'execució del pressupost o, en el seu defecte, del que s'atribueixi a l'alcalde per la legislació vigent.
q) Ordenar pagament de conformitat amb les bases d'execució del pressupost del Patronat.
r) Aprovar les transferències de crèdit en la quantia i percentatge que s'atribueixi a l'alcaldia en la legislació de règim local vigent i donar-ne compte al Consell Rector del Patronat en la primera reunió que celebri.
s) Exercitar aquelles altres atribucions de naturalesa anàloga que, essent inherents a les comeses pròpies de l'organisme autònom, la legislació de règim local atribueixi a la presidència de l'entitat local i no siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests estatuts.

 

Vicepresidència

La persona que ostenta la vicepresidència del Consell Rector ho és també de l'organisme autònom. Actualment, per acord del Ple de l'Ajuntament del dia 10 de juliol de 2015 i del decret de l'Alcaldia-Presidència del dia 13 de juliol de 2015, la Vicepresidenta del Patronat és la Sra. Cristina Campallo Martínez.

Funcions de la vicepresidència

Corresponen a la vicepresidència les funcions següents:

a) Substituir la persona que exerceix la presidència i assumir totes les seves atribucions en cas de vacant, absència o malaltia.
b) Exercir les funcions i competències que la presidència li delegui, especialment les relatives a la representació del Patronat en les activitats institucionals i de promoció externa.

 


Data de publicació/actualització: 10 abril 2017


9.1.c
7

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Presidència i Vicepresidència