Visualització de contingut web

Pressupost d'ingressos

INGRESSOS SEGONS LA CLASSIFICACCIÓ ECONÒMICA 1.909.390€
Ingressos operacions corrents 1.909.390€
C1. Impostos directes 0€
C2. Impostos indirectes 0€
C3. Taxes i altres ingressos 389.922€
C4. Transferencies corrents 1.519.368€
C5. Ingressos patrimonials 100€
Ingressos en operacions de capital 0€
C6. Alienació inversions reals 0€
C7. Transferencies de capital 0€
Ingressos en operacions financeres 0€
C8. Actius financers 0€
C9. Passius financers 0€

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.1.a

FORMAT:

Full de càlcul

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Pressupost d'ingressos