Visualització de contingut web

Pressupost de despeses

DESPESES SEGONS LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 1.909.390€
Despeses operacions corrents 1.857.190€
C1. Despeses de personal 1.429.351€
C2. Despeses en bens corrents i serveis 343.100€
C3. Despeses financeres 2038€
C4. Transferencies corrents 401€
C5. Fonts contingencia i altres imprevistos 82.300€
Despeses en operacions de capital 52.200€
C6. Inversions reals 52.200€
C7. Transferencies de capital 0€
Despeses en operacions financeres 0€
C8. Actius finacers 0€
C9. Passius financers 0€

Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


11.1.a

FORMAT:

Full de càlcul

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Pressupost de despeses