Visualització de contingut web

Resolucions administratives i judicials

Es publiquen les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública, i les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, per raó de l'exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.

En aquest moment, el Patronat no té resolucions administratives i judicials amb rellevància pública ni resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014. 


Data de publicació/actualització: 30 novembre 2016


10.1.h
18

FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca