Visualització de contingut web

Subvencions

. Bases beques

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BECA A ALUMNES DE L'ESCOLA DE MÚSICA I EL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA. CURS 2020-2021

Termini per sol·licitar la beca: Fins el dia 2 de desembre de 2020

Lloc de presentació de sol·licituds: Presencialment al Registre General del Patronat de Música o mitjançant aquesta seu electrònica

Presentació de la documentació a través de a Seu electrònica (amb certificat digital)

https://seumusica.vila-seca.cat/ca/web/guest/tramits - instància genèrica

Documents que cal aportar:

 • Sol·licitud i resta de documentació què es relaciona
 • DNI de tots els membres de la unitat familiar.
 • Acreditació dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
 • Última Declaració de la Renda de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat d'imputacions negatiu d'Hisenda.
 • Certificats de prestacions o subsidis percebuts
 • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
 • Declaració responsable de sol·licitud/obtenció d'altres subvencions – Annex 1
 • Declaració responsable de sol·licitud de beca per motius econòmics de la COVID-19 – (Disposició transitòria de les Bases) – Annex 2
 • Autorització de transferència (empleneu seguint les instruccions del revers del document– Annex 3 
 • Carnet de famílies monoparental i / o nombrosa, si escau

 

- Notificació beques curs 2020-2021

- Decret reconeixement obligacions i pagament beques curs 2020-2021

- Concessió de beques curs 2020-2021


FORMAT:

Text

FONT:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Subvencions


Data de publicació/actualització:

26 juliol 2021


15.1.b